Renovación del permiso de circulación por cambio de datos

El permiso de circulación Ayuda y tarjeta de ITV Ayuda constituyen documentación necesaria de cualquier vehículo para poder circular por las vías de nuestro país. El Permiso de Circulación es el documento que identifica la titularidad de cualquier tipo de vehículo, incluidos los vehículos especiales, tanto agrícolas como de obras y servicios.

Si ha habido algún cambio en las características del vehículo (como cambio de servicio, reforma de importancia, etc.) o de los datos de su titular (nombre, apellidos, razón social) debes solicitar la renovación del Permiso de Circulación.

Antes de realizar la renovación del permiso, has de asegurarte que tu vehículo no tiene ninguna restricción para circular. Para ello accede al informe reducido de tu vehículo. Si del resultado de la consulta te indica que cuenta con incidencias, te recomendamos que consultes en la Jefatura Provincial más cercana o solicites un informe detallado del vehículo a fin de conocer el detalle de estas incidencias. Por el contrario, si te informa que el vehículo se encuentra sin incidencias, puedes proseguir con esta solicitud de renovación.
 
Si no es exactamente una renovación del Permiso de Circulación lo que estás buscando, es posible que te interese alguno de estos trámites relacionados:
 
Recuerda:  Dentro de la aplicación móvil miDGT tienes disponible tu permiso de conducir y el permiso de circulación de tu vehículo con la misma validez legal que los documentos físicos para conducir dentro de nuestro territorio.

1. En liña,  a través do  Rexistro Electrónico . Debes ter un  DNI electrónico  ou  certificado electrónico  válido  ou as túas credenciais cl@ve  para acceder ao rexistro. Ademais, xa que a presentación do teu documento debe estar asinada, é importante que verifiques que tes descargado o programa AutoFirma antes de rexistrarte  . Tes un servizo que  verifica que o teu equipo reúne os requisitos para realizar os trámites por vía electrónica .

Podes seguir as instrucións a continuación:

 1. Compra e descarga o recibo da  taxa correspondente. No caso de modificacións de datos que figuran nos documentos de identidade das persoas físicas, o proceso é gratuíto.
 2. Encha os datos da túa solicitude no noso  Rexistro Electrónico
  • Identifique e cubra os datos do interesado, seleccione a súa  Sede ou Oficina de Tráfico como "Axencia receptora" .
  • Inclúe no "Asunto": Renovación permiso de circulación de datos + <matrícula do vehículo>.
  • Finalmente, fai clic en "Engadir documento" na sección "Documentos adxuntos" adxunta os documentos:
   • Formulario oficial cuberto  para a solicitude duplicada.
   • Xustificante de compra da tarifa correspondente se é necesario
   • Un documento orixinal que acredite o cambio.
  • Se o procedemento vai ser presentado por un representante no seu nome, deberá ter autorizado previamente a representación a través do noso  Rexistro de poderes . O seu representante, ao identificarse no rexistro para presentar a solicitude, deberá indicar esta circunstancia marcando o cadro despregable 'Quen presenta o procedemento?' a opción 'Representante', e posteriormente cubrindo o formulario tanto os seus datos (representante) como os teus (representados). 
 3. Rexistra a túa solicitude e garda o recibo.
 4. Unha vez recibida e tramitada a súa solicitude, informarémoslle da súa resolución.

Ao presentar a solicitude de inscrición debes ter en conta: 

 • A presentación dunha solicitude por rexistro non é un procedemento automático. Atenderemos a súa solicitude no menor tempo posible, pero non nos é posible garantir un prazo. No momento en que tratemos a súa solicitude, enviarémosche por correo postal a documentación solicitada.
 • Á hora de realizar o trámite terase en conta a data na que se presentou a solicitude. Non esquezas gardar o xustificante de presentación.
 • Antes de anexar os seus documentos dixitais, comprobe que son facilmente lexibles e que están dixitalizados con boa calidade. Se non podemos ler claramente a documentación que nos envía, non poderemos procesar a súa solicitude.

 

2. Presencialmente , entregando toda a documentación en calquera  Sede ou Xefatura de Tráfico . Neste caso, cómpre solicitar cita  telemática  ou chamando ao 060. Deberá traer a documentación orixinal e en vigor que acredite a súa identidade:

 • Documento oficial que acredite a súa identidade e enderezo (DNI, carné de conducir español, tarxeta de residencia, pasaporte e número de identificación de estranxeiro). No caso de menores ou discapacitados: datos e sinatura do pai, nai ou titor, o seu DNI e documento que acredite o concepto.
 • Lembra que o servizo presencial nas nosas oficinas está reservado para particulares e os seus representantes. As empresas e demais persoas xurídicas, así como os seus representantes, deberán realizar os seus trámites por vía electrónica.

 • Solicitud en impreso oficial, que se facilita también en las Jefaturas de Tráfico.
 • Justificante de pago con los datos de la tasa adquirida previamente o tarjeta bancaria para realizar el pago directamente en la oficina.
 • Documento que justifique el cambio en los datos:
  • Renovaciones del permiso de circulación por cambio de datos (nombre, apellidos, razón social)
   • Justificante del cambio: original del DNI / tarjeta de identificación fiscal de la sociedad en el que ya figure la modificación. Para no tener que presentar el justificante de cambio de domicilio o datos de filiación, en el Impreso oficial puedes autorizar expresamente a la DGT a que compruebe telemáticamente tu domicilio de empadronamiento y del IAE. No obstante, si la DGT no obtiene información válida, deberás subsanarlo aportando la documentación.
   • En los casos en los que se trate de un vehículo especial agrícola, previo a la realización de la renovación en la DGT, es necesario realizar la comunicación del cambio en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA). Dicho registro es autonómico, por lo que debes informarte en tu Comunidad Autónoma de las condiciones y pasos para realizar dicha comunicación. Para estos casos, deberás incluir en tu solicitud el documento acreditativo de haber comunicado previamente el cambio en el registro ROMA.
  • Renovaciones del permiso de circulación por cambio de servicio y reformas de importancia
   • Tarjeta de ITV original. En ella deberá figurar la reforma o el cambio de servicio realizado.
   • Justificante del pago/exención del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, en los casos de cambio de destino de vehículos de autoescuela, alquiler sin conductor, taxi que estuvieron exentos del pago en el momento de la matriculación.
   • En los casos en los que se trate de un vehículo especial agrícola, previo a la realización de la renovación en la DGT, es necesario realizar la comunicación del cambio en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA). Dicho registro es autonómico, por lo que debes informarte en tu Comunidad Autónoma de las condiciones y pasos para realizar dicha comunicación. Para estos casos, deberás incluir en tu solicitud el documento acreditativo de haber comunicado previamente el cambio en el registro ROMA.
 • Si se trata de una renovación del Permiso de Circulación por modificación de los datos que consten en los documentos de identidad de personas físicas, el trámite es gratuito.
 • La renovación por cambio de servicio, reforma de importancia o cambio de la razón social de la empresa titular del vehículo tiene asociado la compra de la tasa 4.4 de 20,81 €
 • Si el dato a modificar no aparece recogido en el Permiso de Circulación, por ejemplo tipo de vehículo (mixto, adaptable…) deberás adquirir la tasa 4.1 de 8,67 €

Tienes varios medios para pagar tu tasa:

 • Si vas a realizar la solicitud del trámite por internet a través del Registro, deberás pagar la tasa previamente a través de cualquiera de los canales disponibles e incluir el justificante de pago en ella.
 • En caso de realizar el trámite presencialmente podrás pagar la tasa en nuestras oficinas en el momento de realizarlo, usando cualquier tarjeta de débito o crédito, nunca en metálico, o aplicar una tasa comprada previamente en alguno de los canales habilitados para ello.

La solicitud de una renovación del Permiso de Circulación de un vehículo debe hacerla el titular del vehículo o cualquier persona autorizada en su nombre (en el caso de realizar el trámite para la vía telefónica, no es posible la representación).

En los casos en los que vaya a realizar el trámite otra persona en tu nombre deberás realizar una representación previa.

Recuerda que si el trámite lo va a realizar un representante en su nombre, en el momento de solicitar la cita previa en el 060, se debe indicar el DNI del titular y también el de dicho representante.

Descarga de impresos

Te puede interesar